Menu
A+ A A-

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usługi naprawy sprzętu

 1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje poniższy regulamin.

 2. Klient oddaje sprzęt do naprawy aby go naprawić.

 3. Złożenie zlecenia naprawy sprzętu odbywa się telefonicznie, za pomocą smsa , poprzez formularz na stronie internetowej, poprzez pozostawienie sprzętu w serwisie i poprzez każdy inny ogólnie przyjęty sposób

 4. Sprzęt od klienta odbierają i odwożą serwisanci lub firma kurierska EasyCouriers. Sprzęt serwis odbiera na terenie Warszawy i w promieniu 40km od Warszawy. Jeśli klient przebywa pod innym adresem niż adres podany w trakcie składania zlecenia naprawy , może przekierować kuriera lub kierowcę pod inny adres. Kurier EasyCouriers nie jest pracownikiem serwisu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe ,regulamin firmy kurierskiej EasyCouriers i regulamin serwisu

 5. Przekazanie sprzętu firmie kurierskiej EasyCouriers lub serwisantowi oznacza zawarcie prawnie wiążącej . umowy naprawy sprzętu. Zasady naprawy określa niniejszy regulamin. Każdy klient po złożeniu zlecenia naprawy otrzymuje smsem link do regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem sprzętu do serwisu.  Regulamin jest także uzewnętrzniony na stronie internetowej www.serwis-laptopow24.pl

 6. Przekazując sprzęt do naprawy klient zobowiązany jest do dołączenia w przypadku laptopa kabla zasilającego, w przypadku komputera stacjonarnego przekazuje sam komputer. Nie ma potrzeby pakowania przekazywanego sprzętu. Kurierzy i serwisanci dysponują opakowaniami niezbędnymi do przewożenia sprzętu

 7. Po przekazaniu sprzętu klient przesyła na numer telefonu 510764586 hasła niezbędne do naprawy oraz numer NIP do wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy klient nie poda numeru NIP przed odesłaniem sprzętu faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została wykonana usługa i przesłana klientowi na podanego przez klienta maila. W przypadku gdy klient nie podał smsem numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury i po przekazaniu sprzętu do doręczenia firmie kurierskiej EasyCouriers lub serwisantowi zażąda dostarczenia faktury wraz ze sprzętem ponosi dodatkowe koszty dostarczenia w wysokości 30zł. Jeśli klient nie chce ponosić tych kosztów może fakturę i sprzęt odebrać osobiście w siedzibie serwisu

 8. Każdy klient ma prawo do skorzystania z promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” . Zasady promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” określone są w załączniku nr.1 do regulaminu. 

 9. Każdorazowo czas wykonania naprawy jest uzgadniany z klientem. Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku ujawnienia usterek jakich klient nie podał w trakcie składania zlecenia naprawy, oraz w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych i materiałów koniecznych do naprawy. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, niedziel, sobót i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony

 10. Sprzęt komputerowy jest zdiagnozowany tylko i wyłącznie pod kątem usterki podanej przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy.

 11. Wycena naprawy dotyczy tylko i wyłącznie usterek podanej przez klienta w trakcie zlecania naprawy

 12. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 48 godzin. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta lub konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wyceny czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu. 

 13. Naprawy do kwoty 300zł netto są wykonywane bez uprzedniej konsultacji z klientem . Konsultacja jest wymagana w przypadku gdy koszt naprawy przekracza kwotę 300zł netto

 14. W przypadku gdy w trakcie naprawy ujawnią się kolejne usterki nie podane w trakcie zlecania naprawy klient otrzyma kolejną wycenę. W przypadku rezygnacji z naprawy ,gdy ujawnią się kolejne usterki sprzętu , klient ponosi koszt już wykonanych prac i koszt zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy.

 15. Serwis nie wydaje uszkodzonych części, chyba że uzgodniono z klientem inaczej

 16. Klient ponosi koszty już wykonanych prac oraz zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy gdy zrezygnuje z naprawy po akceptacji kosztów naprawy.

 17. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.

 18. Dane zawarte na nośnikach są w pełni bezpieczne, serwis zawsze pracuje na kopiach danych. Jednak serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów w trakcie wykonywania czynności serwisowych w przypadku uszkodzenia nośników danych ,błędów na nośnikach danych, lub działalności wirusów

 19. Serwis nie jest zobowiązany do odtworzenia oryginalnej zawartości nośników danych po naprawie chyba , że uzgodniono z klientem inaczej

 20. W przypadku reinstalacji systemów operacyjnych serwis instaluje system operacyjny wraz sterownikami oraz podstawowe i bezpłatne oprogramowanie. Płatne oprogramowanie instalowane jest tylko i wyłącznie z oryginalnych nośników dostarczonych przez klienta i podlega dodatkowej opłacie.

 21. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników niezależnych od serwisu.

 22. Po przekazaniu sprzętu do naprawy każdy klient ma prawo uzyskać informacje na temat postępów naprawy sprzętu. Serwis informacji na temat postępów naprawy sprzętu udziela za pomocą sms . Dodatkowe informacje na temat postępów naprawy sprzętu klient może uzyskać wysyłając sms na numer 510764560. Odpowiedzi na sms serwis udziela w ciągu 24 godzin od otrzymania sms. Informacji na temat postępów naprawy sprzętu serwis udziela w godzinach od 10-18 od poniedziałku do piątku. Infolinia i czat na stronie internetowej czynne  są 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Infolinia i czat przeznaczone są tylko i wyłącznie do zgłaszania przez klientów zleceń napraw. Infolinia i czat nie służą do udzielania informacji na temat postępów naprawy. Serwisanci na infolinii i na czacie dysponują tylko i wyłącznie informacjami jakie zostały przekazane klientowi za pomocą sms.

 23. Każdemu klientowi przysługuje prawo do 10 minut bezpłatnych konsultacji telefonicznych w trakcie naprawy sprzętu. Konsultacje telefoniczne klient umawia wysyłając sms na numer 510764560 . Serwisant oddzwoni do klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania sms. Konsultacje mogą obejmować dowolnie poruszane przez klienta tematy, także zapytania o postępy naprawy sprzętu. Po wyczerpaniu limitu 10 bezpłatnych minut konsultacji klient jest informowany o wyczerpaniu się limitu i informowany o kosztach konsultacji po wyczerpaniu się limitu. Koszt konsultacji telefonicznych doliczany jest do rachunku za naprawę. Klient zobowiązuje się nie blokować infolinii serwisu. W przypadku blokowania infolinii serwisu klient po przekroczeniu limitu 10 bezpłatnych minut konsultacji zostaje obciążony kosztami konsultacji po uprzednim poinformowaniu o kosztach konsultacji.

 24. Naprawiony sprzęt jest odsyłany klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers lub serwisanta. Przed wysyłką sprzęt jest testowany pod kątem usterek będących przedmiotem naprawy. 

 25. Za pośrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers sprzęt odsyłany jest na zasadach określonych w załączniku nr.2 do regulaminu

 26. Klient zobowiązany jest odebrać sprzęt w terminie 21 dni od zwrotu niedoręczonego sprzętu klientowi przez firmę kurierską EasyCouriers lub od poinformowania klienta o możliwości odbioru sprzętu w serwisie (jeśli sprzęt został dostarczony do serwisu osobiście). Po upływie 21 dni naliczana jest opłata w wysokości 10zł za każdy dzień magazynowania sprzętu. Po upływie 45 dni od poinformowania o możliwości odbioru sprzętu nieodebrany sprzęt jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego i przechodzi na własność serwisu . O możliwości odbioru klient informowany jest smsem lub telefonicznie na numer telefonu podany w trakcie składania zlecenia naprawy.

 27. Na naprawy serwis udziela gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie napraw wykonanych przez serwis. Gwarancji nie podlegają usterki powstałe z winy użytkownika.

 28. Oprogramowanie nie podlega gwarancji serwisu. Gwarantem oprogramowania jest twórca oprogramowania

 29. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr02.101.926.

 30. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności danych znajdujących się na dyskach twardych powierzonego do naprawy sprzętu komputerowego

 31. Serwis prowadzony jest przez Laptop Repair Service spółka z o.o. w organizacji ul. Długa 44/50 lok 116 00-241 Warszawa . Kapitał zakładowy 5000zł wpłacony w całości .

 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2016

Załącznik nr.1

Promocja „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” 

 1. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 48 godzin. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy lub konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wyceny czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu.
 2. Diagnoza i wycena dokonywana jest przez serwis z dochowaniem należytej staranności , zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i elektronicznej
 3. Diagnoza komputerów stacjonarnych jest zawsze płatna. Koszt diagnozy wynosi 150zł netto. Opłata za diagnozę komputera stacjonarnego jest anulowana w przypadku zgody klienta na naprawę 
 4. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie trwania wyceny i diagnozy sprzętu komputerowego klient ponosi koszt diagnozy, odbioru i zwrotu sprzętu w wysokości 150zł netto
 5. W przypadku braku zgody na naprawę sprzęt zwracany jest w terminie 7 dni od rezygnacji klienta z naprawy. Przyspieszenie tego terminu może się łączyć z doliczeniem dodatkowych kosztów przez serwis. Dodatkowe koszty są każdorazowo uzgadniane z klientem przed wykonaniem zwrotu. Zwrot sprzętu odbywa się za posrednictwem firmy kurierskiej EasyCouriers lub serwisantów 

Załącznik nr.2 

Zasady zwrotu sprzętu przez firmę kurierską EasyCouriers i serwisantów

 1. Kurier EasyCouriers nie jest pracownikiem serwisu . W obecności kuriera nie ma możliwości testowania sprzętu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe,regulamin firmy kurierskiej EasyCouriers i regulamin serwisu.
 2. Dostarczenie sprzętu przez serwisanta i testowanie sprzętu w obecności serwisanta jest dodatkowo płatne. Koszt dostawy sprzętu przez serwisanta ustalany jest z klientem przed dostarczeniem sprzętu. Jeśli klient chce przetestować sprzęt przed jego odbiorem , lub nie chce ponosić kosztów wizyty serwisanta zobowiązany jest odebrać sprzęt w siedzibie serwisu
 3. Bezpłatny zwrot sprzętu odbywa się w godzinach 10-17 od poniedziałku do piątku. Zwrot sprzętu w godzinach 17-19 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20zł netto, zwrot sprzętu w godzinach od 19 do 23 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 40zł netto. Zwrot sprzętu w sobotę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 20zł netto , w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 40zł netto, w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 60zł netto. Zwrot sprzętu w niedzielę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 40zł, w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 60zł netto, w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 80zł netto . W godzinach 23-9 koszt ustalany jest indywidualnie przed wykonaniem usługi.
 4. Odesłanie sprzętu gratis nie przysługuje klientowi , który nie wywiązał się z warunków promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” . Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez kuriera EasyCouriers pod wskazany adres nie odebrał sprzętu to ponosi koszty kolejnej wysyłki sprzętu w wysokości 40zł netto. Dodatkowe opłaty są naliczane zgodnie z pkt. 3 regulaminu. Jeśli klient nie chce ponosić kosztów dodatkowej wysyłki może odebrać sprzęt osobiście w siedzibie serwisu .
 5. Po przybyciu pod wskazany przez klienta adres kurier EasyCouriers oczekuje bezpłatnie przez 10 minut. Czas oczekiwania oznacza przebywanie kuriera pod wskazanym przez klienta adresem. Po upływie 10 minut kurier nalicza opłatę w wysokości 20zł netto za każde rozpoczęte 10 minut. Opłata pobierana jest przez kuriera łącznie z opłatą za naprawę. W przypadku gdy klient odmówi zapłaty za czas oczekiwania kuriera razem z opłatą za naprawę sprzętu, sprzęt wraca do serwisu i klient może sprzęt odebrać w siedzibie serwisu.
 6. Za pośrednictwem serwisantów sprzęt wysyłany jest odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu kosztów z klientem. W trakcie odpłatnej wizyty serwisanta serwisant może uczestniczyć w testowaniu sprzętu przez klienta lub wykonać dodatkowe usługi u klienta. Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez serwisanta pod wskazany adres nie odebrał sprzętu i nie skorzystał z usługi to ponosi koszty dojazdu serwisanta w wysokości 150zł netto.

 

Załącznik nr3

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Zleceniodawca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dane identyfikacyjne Zleceniodawcy - imię nazwisko lub jego nazwę, adres,b) określenie przedmiotu reklamacji
 3. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Zleceniobiorcy.
 4.  W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuję niezwłocznie po jej wpływie w godzinach pracy serwisu
 5. Złożone reklamacje serwis rozpatruje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
 6. Reklamcje można składać na maila [email protected] , listownie na adres Laptop Repair Service spółka z o.o. w organizacji ul. Długa 44/50 lok 116 00-241 Warszawa

 

 

223552360